Mój pies zniszczył ogródek sąsiadów. Czy muszę zapłacić za szkodę?

Mój pies zniszczył ogródek sąsiadów. Czy muszę zapłacić za szkodę

Nie od dziś wiadomo, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jednak czy zawsze? Czworonożny pupil może przysporzyć prawdziwych kłopotów, kiedy zostanie przez nieuwagę spuszczony z oka. Pamiętaj, że jako właściciel jesteś odpowiedzialny za działania twojego zwierzęcia, czasami nawet w sytuacji kiedy samowolnie uciekło lub się zabłąkało. Jakie konsekwencje czekają na właściciela, którego pies zniszczył ogródek sąsiadów?

Powyrywane sadzonki roślin na posesji sąsiada czy obgryzione meble ogrodowe, będące wynikiem braku odpowiedniego nadzoru nad psem, mogą Cię słono kosztować, dlatego warto wiedzieć, jak ustawodawca reguluje te kwestię.

Zasady odpowiedzialności za działania zwierząt zostały określone reguluje art. 431 KC, który brzmi:

  1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

  2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Komentowany przepis przyjmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta hodowlane działające z tzw. „własnego popędu”, a zatem w wyniku ich samoistnego zachowania, a nie kiedy jest to związane z działaniem człowieka (np. prowadzenie konia w zaprzęgu.) Artykuł 431 KC nie dotyczy natomiast szkód wyrządzonych przez zwierzęta dzikie, żyjące w stanie wolnym, za które odpowiada Skarb Państwa na podstawie przepisów szczególnych.

Odpowiedzialność na zasadzie art. 431 KC może być przypisana nie tylko właścicielowi psa, ale każdej osobie, która w danym momencie sprawuje nad nim opiekę, a nawet osobie, do której zwierzę się przybłąkało. Pod pojęciem chowania zwierzęcia należy rozumieć otaczanie go opieką przez dłuższy czas, dawanie schronienia, karmienie czy leczenie. Posługiwanie się zwierzęciem zakłada natomiast wykorzystywanie go do realizacji własnego celu, co może łączyć się zarówno z jego chowaniem lub jak  tylko z przejściowym posiadaniem.

Mój pies zniszczył ogródek sąsiadów! Co robić?

Jeżeli więc twój pies spowoduje szkodę osobową (np. ugryzie kogoś, o czym pisaliśmy w artykule: Mój pies pogryzł sąsiada. Co mi grozi?) lub majątkową w mieniu sąsiada np. pies zniszczył ogródek sąsiadów i wykopał świeżo posadzone kwiaty  to musisz liczyć się z tym, że ciąży na tobie obowiązek naprawienia wyrządzonej przez niego szkody.

Osoba chowająca zwierzę lub się nim posługująca ponosi bowiem odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę na zasadzie winy w nadzorze, przy czym ustawodawca przyjmuje domniemanie tej winy. Powyższa koncepcja zakłada, że wyrządzenie szkody przez zwierzę jest rezultatem braku sprawowania nad nim należytej opieki. Natomiast przez winę należy rozumieć niewykazanie należytej staranności w nadzorze na zwierzęciem np. zostawienie otwartej furtki czy brak zabezpieczenia dziury w ogrodzeniu, co umożliwiło psu wydostanie się poza teren posesji.

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej wynika z ogólnych zasad prawa cywilnego i określony jest w przepisach kodeksu cywilnego. Wobec powyższego obowiązek naprawienia szkody obejmuje poniesione przez poszkodowanego straty, jak również utracone korzyści.

Pamiętaj, że zgodnie z art. 363 KC Twój sąsiad może wybrać, czy chce byś przywrócił stan poprzedni np. poprzez kupienie nowych roślin lub mebli ogrodowych. Może również żądać, abyś zapłacił odpowiednią sumę pieniężną celem rekompensaty za poniesione straty. Gdyby jednak przywrócenie do stanu poprzedniego było niemożliwe lub wiązało się z nadmiernymi kosztami lub trudnościami może domagać się od Ciebie jedynie zapłaty pieniędzy.

Czy w każdym wypadku ponoszę odpowiedzialność za działania mojego psa?

Nie w każdym! Pamiętaj jednak, że uwolnienie się od odpowiedzialności odszkodowawczej wiąże się z wieloma trudnościami. Aby nie płacić za szkody wyrządzone przez twojego psa, należy wykazać, że nie ponosisz winy za działanie zwierzęcia, np. pozostawiłeś go w zamkniętym kojcu na terenie twojej posesji. Ponadto koniecznym jest także wykazanie, że winy nie ponosi osoba trzecia, pod której pieczą znajdowało się zwierzę, np. dorosły domownik lub podwładny.

Pamiętaj jednak, że do uwolnienia się od odpowiedzialności nie wystarczy udowodnienie, że nadzór nad zwierzęciem był należyty i staranny. Trzeba także wykazać, że zwierzę nie uciekło lub się nie zabłąkało.

Jak uniknąć płacenia za szkody spowodowane przez psa?

Jedną z form zabezpieczenia przed koniecznością naprawienia szkody z własnego majątku może być wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia OC, co pozwoli na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od ubezpieczyciela. Pozwoli to na uniknięcie nieprzyjemnych skutków zachowania zwierzęcia i uchroni przed nieprzewidzianymi wydatkami.

Posiadanie psa daje wiele radości i pozwala zyskać wiernego przyjaciela, jednak może także pociągać za sobą poważne konsekwencje finansowe. Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za brak należytego nadzoru nad własnym pupilem, dlatego warto dobrze przemyśleć każdą decyzję o posiadaniu zwierzęcia.

Mój pies zniszczył ogródek sąsiadów. Czy muszę zapłacić za szkodę?
5 z 2 głosów.

Skomentuj jako pierwszy artykuł "Mój pies zniszczył ogródek sąsiadów. Czy muszę zapłacić za szkodę?"

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie widoczny.


*